- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

www.themba.se                                Organisationsnummer: 802434-1631                               Bankgiro:  5623-8959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUES / STADGAR  

 

 

 Antagna vid konstituerande möte 2006-10-25 (redigerade 2009-02-01)

 

§1 Föreningens namn, säte och bildande.

Föreningens namn är "Themba" vilket betyder förtroende på zulu. Themba har sitt säte i Lund och bildades 2006-10-25.

 

§2 Målsättning och filosofi.

2:1 Themba är en partipolitiskt och religiöst obunden idéell organisation som skall bistå människor i och från Afrika ("afro-svenskar") i deras strävan att skapa hållbara försörjningsmöjligheter i Afrika.

2:2 Themba skall eftersträva att i huvudsak stödja medlemmar med en tydlig anknytning till och ett etablerat kontaktnät i Afrika.

2:2 Themba skall arbeta för att skapa kunskaps-och erfarenhetsutbyte mellan människor i Sverige och Afrika bland annat genom kulturutbyte, utbildning och opinionsbildning. Man skall i detta arbete eftersträva ett aktivt samarbete med andra föreningar med afrikansk anknytning i Sverige.

 

§3 Medlemskap.

3:1 Vem som helst kan bli medlem i Themba. Man tecknar medlemskap genom att betala fastslagen medlemsavgift. Medlemsavgiftens nivå skall prövas årligen vid årsmötet.

3:2 Medlemsavgiften för ungdomar (tom 17 år) skall vara 50% av ordinarie medlemsavgift.

3:3 En medlems skyldigheter är att i den mån medlemmen anser sig ha tid och kraft bistå föreningen i det löpande insamlings- och informationsarbetet.

3:4 En medlems rättigheter är att få löpande information om föreningens verksamhet, att ha rösträtt vid årsmötet, att bli invald i styrelsen, att inkomma med projektidéer.

3:5 En medlem kan uteslutas om han/hon aktivt motverkar och försvårar arbetet mot de mål som fastställs av stadgarna och årsmötena. En medlem kan även bli utesluten om han/hon stjäler eller förskingrar föreningens fysiska eller ekonomiska tillgångar. Beslut om uteslutning fattas genom 2/3 majoritet i styrelsen.

 

§4 Verksamhetsår och räkenskapsår.

Verksamhetsåret löper med kalenderåret och parallellt med räkenskapsåret. Årsmötet skall hållas inom två månader från verksamhetsårets slut.

 

§5 Årsmötet

5:1 Kallelsen till årsmötet skall göras senast en månad före årsmötesdagen. Kallelsen kan ske brevledes alternativt via mail . Kallelsen skall bestå av plats och tid för mötet samt dagordning.

5:2 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

5:3 Senast 7 dagar före årsmötet skall dokumentation som skall avhandlas på årsmötet finnas tillgänglig för samtliga medlemmar.

5:4 För att avhandla en eller flera specifika frågor kan styrelsen kalla till extra medlemsstämma. Samma regler gäller för extra medlemsstämma som för ordinarie årsmöte.

5:5 Alla val som är personrelaterade skall göras genom sluten omröstning. Övriga beslut fattas genom öppen omröstning om inget annat önskas av minst en medlem. Ett beslut kan enbart fattas om det råder 2/3 majoritet.

5:6 En medlem kan rösta i en fråga utan att närvara vid årsmötet under förutsättning att en underskriven fullmakt har inkommit till styrelsen på mötesdagen. Detta gäller vid alla medlemsmöten. En person kan dock högst använda 3 fullmaktsröster under ett möte.

5:7 Årsmötet skall behandla följande frågor:

* Godkännande av utlysandet av mötet
* Upprättande av röstlängd (Alla somär medlemmar då kallelsen till årsmötet görs får rösta.)
* Godkännande och fastställande av dagordningen
* Val av mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
* Behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
* Ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet under året
* Val av styrelse, suppleanter och revisor
* Förslag från styrelsen
* Motioner
* Verksamhetsplan för följande år
* Budget för följande år
* Fastställande av medlems- och årsavgift

 

§6 Styrelsens uppdrag, sammansättning och arbetssätt.

6:1 Styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete i enlighet med stadgarna och att se till att beslut som fattats på allmänna medlemsmöten efterlevs.

6:2 För att garantera tillvaratagandet av afro-svenskarnas intressen i föreningen skall föreningen arbeta för en jämn fördelning mellan "afro-svenskar" och medlemmar med annat ursprung i styrelsesammansättningen.

6:3 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Dessa väljs på 2 år. Därtill kan upp till fyra ledamöten med specifika ansvarsområden väljas på vardera ett år om årsmötet anser att verksamheten kräver det. Till styrelsen skall även väljas 3 suppleanter varav två på 2 år.

6:4 Föreningen skall granskas av en revisor som väljs på ett år av årsmötet.

6:5 Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter och suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal räknas inte ordförandens röst.

6:6 Styrelsebeslut kan enbart ändras av styrelsen med 2/3 majoritet.

6:7 Styrelsen skall ha 8 protokollförda möten per kalenderår. (Ändrad vid årsmötet 2009-02-01.)

 

§7 Firmateckning och attesteringsrätt.

7:1 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

7:2 Ordförande, vice ordförande och kassör har attesteringsrätt, inom av årsmötet beslutade budgetramar, för eventuell handkassa. Övriga utbetalningar skall göras av kassören efter beslut i styrelsen. Styrelsen utser en styrelseledamot att ersätta kassören i dessa arbetsuppgifter då denne är förhindrad.

 

§8 Stadgeändringar.

Stadgeändringar kan enbart göras om två på varandra följande medlemsmöten (varav ett skall vara ordinarie årsmöte) röstar för en ändring med 2/3 majoritet alternativt total enighet (100%) vid ett medlemsmöte.

 

§9 Upplösning av styrelsen.

Styrelsen som helhet eller enskild styrelsemedlem kan enbart avsättas under pågående mandatperioden om 2/3 delar av medlemmarna i föreningen röstar för ett sådant beslut vid årsmötet eller extrastämman.

 

§10 Upplösning av föreningen.

Upplösning av föreningen skall röstas genom vid två på varandra följande möten (varav ett årsmöte) med minst 2/3 majoritet vid varje möte. Fysiska och ekonomiska tillgångar skall vid upplösning skänkas till annan eller andra föreningar med liknande syften som "Themba".

 

 

 

Tina Rosén © 2009