- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

www.themba.se                                Organisationsnummer: 802434-1631                               Bankgiro:  5623-8959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

 

Tidigare års verksamhetsberättelse kan beställas på info@themba.se.

 

THEMBA

Biståndsförening & Världsbutik 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

 

Förvaltningsberättelse

 

Vi har nu satt punkt för verksamhetsåret 2008. Det har varit ett intressant år med många nya kontaktytor med engagerade samt på sina håll fördjupade samarbeten. Å andra sidan har det också varit ett år då framför allt vi som startade föreningen i oktober 2006 har tvingats ta ställning till vad man vill att föreningen skall åstadkomma och framför allt vad man själv är beredd och har möjlighet att göra för att förverkliga detta. En del av personerna i ursprungsgruppen har kommit fram till att de arbetar bäst inom arbetsgrupper som fokuserar på ett specifikt projekt och har därför valt att inte kandidera för fortsatt styrelsearbete. Det är dock viktigt att påpeka att med undantag för någon enstaka så kommer engagemanget i arbets- och projektgrupper att fortsätta vilket innebär att dessa personers kompetens och erfarenheter även fortsättningsvis finns kvar inom Themba.

 

Ekonomiskt har föreningen utvecklats i positiv riktning som helhet. Dock har det emellanåt varit mycket hårda tider för Världsbutiken. Höstens finanskris lamslog stora delar av Malmös affärsverksamhet och även stora näringsidkare har haft problem. Självfallet påverkades även vi vilket innebar att julförsäljningen inte blev som vi hade hoppats. Som tur var såg vi detta i tid nog för att inte köpa in ett allt för stort lager som blev osålt. Tyvärr måste vi dock konstatera att en del av de gåvor som vi fått in har fått användas för att täcka löpande fasta kostnader istället för att sparas till egeninsatser. Sparade medel som kan användas för egeninsatser för framtida projekt uppgick vid slutet av året till 4376 kronor. Därtill har vi samlat in 10200 kronor till Guinea projektet.

 

 

Generellt har Themba lyckats väl med att etablera sitt namn, framför allt inom Rättvis Handels rörelsen men även som Afrikavän. Detta har bland annat visat sig genom att vi har uppmärksammats i medier och genom mycket uppskattade studiecirklar i samarbete med ABF. Tack var detta arbete kan vi nu glädjas åt att ha fått en ungdomsgrupp som vi välkomnar mycket i vårt arbete för en förbättrad förståelse för varandra och en rättvisare relation mellan Afrika och Sverige. Tankar har också utifrån denna cirkelverksamhet väckts på ett skolbiblioteksutbyte med Togo.  

 

Utifrån de erfarenheter jag har gjort som ordförande under Thembas första två år skulle jag vilja betona för alla som kandiderar för kommande styrelseposter, behovet och betydelsen av ett engagerat och prioriterat styrelsearbete. Alla de människor som Themba genom sitt arbete hittills har attraherat och knytit till sig i såväl Sverige som i Afrika är ytterst beroende av att det finns en styrelse som arbetar brett, lojalt och engagerat. Ni har en fantastisk bas att bygga vidare på men också förväntningar att leva upp till.

 

Jag vill med dessa ord tacka för denna mandatperiod och ser fram emot att som styrelsemedlem eller stödmedlem fortsätta arbeta med Themba.

 

 

Kristina Rosén

Ordförande 2006-2008

 

 

Gambia

 

Under året har vi haft glädjen att göra två kontaktresor till vår samarbetsorganisation SAMO i Gambia. Den första resan syftade till att inventera förväntningar från SAMO och de lokala resurser som finns tillgängliga i Gambia. Den andra varade i en månad och genomfördes av Pernilla Lindh som studerade projektledning vid IHM Business School. Resan finansierades till största del av Svenska Institutet. Under detta besök arbetade Pernilla nära Kadyjatou, SAMOs kontaktperson, för att hjälpa henne att strukturera upp relationen mellan Themba och SAMO. Under vistelsen påbörjades därför processen att registrera SAMO som en officiell NGO (non-governmental organisation). Detta underlättar inte bara för oss att bistå SAMO utan är även en förutsättning för att de ska kunna ta del av de stora kvinnorelaterade utvecklingsprojekt som finns i Gambia. Under året har vi även kunna bistå SAMO med en generator och 5 symaskiner. Tanken med dessa är att de skall kunna användas var för sig eller tillsammans för att generera en inkomst för kvinnorna. Under Pernillas besök tränade kvinnorna på att sy genom att sy upp shopping påsar av överblivet tyg som Pernilla tog med sig ner. Dessa påsar gladde många av Världsbutikens kunder under sommaren.

 

Till vår stora glädje har vi under hösten fått mängder med sytråd, knappar och dragkedjor av en av deltagarna i vår afrikanska litteratur cirkel. Detta kan SAMO använda i sin inkomstgenerering. Vi har även fått en vävstol vilket är en fantastisk gåva och som passar väl in i den västafrikanska bogolanväven. Traditionellt är bogolanen vävda remsor med ca 2 decimeters bredd. Dessa syr man sedan ihop till olika klädesplagg. Med hjälp av vävstolen kan kvinnorna utveckla denna vävtradition genom att väva hela stycken vilket därmed ökar hållbarheten vid klädtillverkning. Den stora utmaningen för den tillträdande Gambiasamordnaren är att få till stånd en resa till SAMO tillsammans med de två givarna som kan vara med att träna upp kvinnorna i sömnad och väv. Först när denna resa kan genomföras kommer gåvorna att skickas till Gambia för att garantera att de används på bästa sätt.

   

 

Guinea

 

Vi har under året haft problem med att få stöd för en kontaktresa till Guinea för att inventera och diskutera behoven där. Orsaken till detta är att vår officiella inbjudan kommit från borgmästaren i staden Boffa. Eftersom vi är en NGO måste vi, för att få stöd, ha en lokal NGO som samarbetspart. Under hösten beslöt styrelsen därför att de insamlade medlem som vi har öronmärkta för Guinea skall kunna användas för att möjliggöra för en person härifrån att resa till Boffa. Syftet med en sådan resa är att identifiera, alternativt organisera, gräsrotsnätverk som är intresserade av att arbeta med Themba kring vattenproblematiken i Boffa. Denna resa kommer med största sannolikhet äga rum under första halvåret 2009. 

 

 

Ghana

 

Under sommaren deltog Themba i en rättvis festival på Bornholm som arrangeras årligen av våra danska kollegor Global Trade. Under denna festival kom vi i kontakt med VOPAC, en gräsrotsorganisation  från Ghanas mest eftersatta region, Upper East Region. Genom Jessey som var den person från VOPAC som vi fick kontakt med har dialogen mellan VOPACs styrelse och Themba varit intensiv under hösten. VOPAC har bland annat frågat Themba om vi kan hjälpa dem att utveckla sin kompetens inom HIV/AIDS och malaria, kvinnors rättigheter med fokus på unga flickors rätt till utbildning och organisationsdemokrati. VOPAC är i grunden ett hantverkskooperativ som genom sitt arbete och sina medlemmar dagligen kämpar med dessa frågor. Eftersom turisterna utgör en viktig inkomstkälla för VOPACs hantverkare är de också intresserade av att få fördjupad förståelse för rättvis handel och att genom Jessey, som är deras officiella guide, utveckla ett helt nytt koncept, Fair Travelling. Vi har inlett en dialog med Glokala Folkhögskolan i Malmö för att undersöka dessa möjligheter. Medlemmarna och målgruppen för VOPACs verksamhet är i åldern 15 – 30 varför vi har är glada att Thembas ungdomar engagerat sig för att driva samarbetet med VOPAC framåt. Ungdomarna är sedan slutet av november i full gång med att formulera projektet som även skall inkludera en utbytesresa mellan Themba och VOPAC.

 

 

Elfenbenskusten

 

Under året blev vi kontaktade av en svensk läkare som har fått finansiella medel för att bygga en mödravårdsklinik i anslutning till en fattigklinik i Abidjan. Vi har träffats några gånger och utbytt idéer men inget konkret beslut har fattats. Dock ser vi projektet som mycket angeläget och om vi kan bistå projektet och därmed förbättra mödravården för en mycket utsatt grupp i Elfenbenskusten så vill vi gärna fortsätta dialogen och utveckla ett samarbete. Vi kommer ha anledning att återkomma till detta i nästa verksamhetsberättelse.

 

 

Togo

Till afrikanska litteraturcirkeln bjöd vi in den lundabaserade svensk-togolesiske författaren Bene Batako. Besöket var mycket uppskattat och det fanns ingen hejd på deltagarnas nyfikenhet på allt från ingredienser i det afrikanska köket till frågor om stora afrikanska författare. Bene berättade att han har en dröm att kunna öka tillgängligheten på böcker för skolbarn i Togo. Även om alla har tillgång till skola så innebär det tyvärr inte att alla har tillgång till kurs-, fack- och skönlitteratur. Denna fråga engagerade cirkeldeltagarna mycket och Bene kommer under våren att diskutera vidare med cirkeldeltagarna för att se hur man kan genomföra ett skolbiblioteksprojekt.  

 

 

Rwanda

Under hösten engagerade sig Augustin i Thembas arbete. Bland annat är det tack vare honom som Världsbutiken kunde erbjuda handgjorda rättvisa julkort tillverkade av föräldralösa hushåll i Kigali, Rwanda, under julhandeln. Han har sitt ursprung i Rwanda men tvingades lämna sitt hemland under folkmordet 1993. I sitt nätverk i hemlandet finns många engagerade människor som på olika sätt arbetar för att bygga upp landet och för utsatta grupper. Särskilt spännande är ett nystartat kaffekooperativ som har bett om hjälp för att köpa in fler plantor. Vi har tillfrågat  Therese Skoglund, som är ordförande i föreningen för Världsbutikerna i Sverige, handläggare för Västra Afrika på Barnfonden och boende i Malmö att assistera oss i detta projekt då hon har gedigen kunskap om rättvis handel och dessutom talar franska obehindrat. Det första inplanerade mötet ställdes in p.g.a. Barack Obamas installation men samtalen kring detta projekt kommer att återupptas efter årsmötet.   

 

Världsbutiken

Världsbutiken fungerar i många avseenden som Thembas ansikte utåt. Den står också för en kontinuitet för Themba eftersom det är den som varit vårt viktigaste verksamhetsområde under de två första åren. Tack vare affären kan vi nu visa potentiella givare att vi är seriösa i vårt engagemang och att vi kan hantera pengar och bokföring. Vi har genom affären byggt upp och stärkt vår kompetens för att nu kunna söka och hantera anslag för att finansiera projekt i Afrika. Att affären inte har kunnat generera ett större överskott beror på flera saker. En starkt bidragande orsak är självfallet finanskrisen som medförde att folk spenderade mycket sparsamt under hela hösten. Vi har förstått från andra aktörer, från såväl den konventionella handeln som rättviserörelsen, att alla har haft samma erfarenhet vilket tyder på att vi inte hade kunnat påverka denna utveckling. En annan viktig orsak till att affären inte kunnat generera mer är att vår Fair Trade samordnare befunnit sig i Uganda under större delen av året. Först under sommaren/hösten hittade vi hittat en person som var lämplig och villig att axla detta ansvar. Ann har en rad mycket goda idéer om hur försäljningen skall kunna ökas vilka hon kommer att arbeta vidare med under 2009 inom eller utanför styrelsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att Världsbutiken är hela Thembas angelägenhet och att frivilligkrafter i affären och vid olika festivaler, konferenser fester o.s.v. är avgörande för att vi skall kunna fortsätta att driva affären och därmed generera ett överskott till våra projekt i Afrika.

 

 

Informationsarbete i Sverige

 

Årets första stora arrangemang var World Fair Trade dagen den 10 maj. För första gången uppmärksammades dagen på två platser i Malmö, på Drottningtorget under Röda Korsets ledning och på Sankt Knuts Torg under Thembas ledning. Responsen var mycket positiv och den genomfördes med ekonomiskt stöd från Malmö Fairtrade City. Vi har nyligen fått reda på att Röda Korset inte kommer att anordna någonting vid 2009 års World Fair Trade dag vilket innebär en mycket spännande utmaning för Themba att knyta ihop engagerade till att delta på Sankt Knuts Torg. Den person som väljs som Thembas Fair Trade samordnare kommer fungera som ansvarig för detta arrangemang. Under sommaren deltog vi vid Blomsterfestivalen i Pildamsparken, Global Trade festivalen på Bornholm, Möllevångsfestivalen, Mossagårdsfestivelen och European Social Forum. Året avslutades med att vi deltog i hållbara design-julmarknaden GOOD JUL på Hedmanska gården i Malmö. Dessa festivaler medförde självfallet ökade intäkter till Themba men även ovärderliga möten med nya medlemmar och engagerade för såväl rättvis handel som för Afrika.

 

Dessutom arrangerade vi två studiecirklar tillsammans med ABF. Den ena handlade om afrikansk litteratur och den andra var en rättvis ambassadörsutbildning. Tack vare den kan vi nu glädjas åt att tre av våra frivilligarbetare i Världsbutiken är rättviseambassadörer.

 

 

Årsbokslut

Thembas styrelse har under året haft 10 protokollförda möten.

 

 

RESULTATRÄKNING

 

2007

2008

Gåvor

13299

61008

Bidrag

13151

37837

Försäljning

86137

95467

Summa rörelseintäkter

112587

194312

 

 

 

Varuinköp

66703

79920

Lämnade bidrag & gåvor

9350

23688

Bidragsrelaterade projekt

0

37837

Hyra

21264

31896

Försäkringar

1822

3090

Övriga kostnader

9267

11406

Avskrivningar

959

959

Summa rörelsekostnader

109365

188796

Finansiella kostnader

0

638

Skatt

3000

501

 

 

 

Årets resultat

222

4377

Bokslutsdisposition

0

4377

Beskattningsbart resultat

222

0

  

 

BALANSRAPPORT

 

 

2007

2008

Tillgångar

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 - Inventarier

3834

2875

Omsättningstillgångar

 

 

 - Varulager

23790

24524

Fodringar

 

 

 - Kundfordringar

0

4060

 - Förutbetald hyra

2658

0

Kassa & Bank

 

 

 - Kassa

0

11152

 - Bank

4599

1807

Summa tillgångar

34881

44419

 

 

 

Eget & främmande kapital

 

 

Eget kapital

8636

8636

Obeskattade reserver

 

 

 - Bokslutsdisposition

0

4377

 - Öronmärkta projektmedel

0

10200

Långfristiga skulder

0

18032

Kortfristiga skulder

26245

3174

Summa eget & främmande kapital

34881

44419

 

 

 

Revisionsberättelse

 

Jag har vid den årliga revisionen funnit att räkenskaperna är i god ordning. Det var glädjande att se att man skaffat sig ett bra bokföringsprogram, vilket bådar gott inför framtiden. Det finns fortfarande en del kvar att önska vad gäller rutiner. Vid revisionen fanns inte alla styrelseprotokoll justerade, vilket måste poängteras. Revisionen ger vid hand att jag förordar att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Med  förhoppningar om att 2009 ska bli ett år då Themba får en arbetande styrelse.

Per-Erik Persson, Revisor

23 januari 2009

 

 

Malmö 20/1-2009

 

 


 

Kristina Rosén, Ordförande

 

 

Lassana Ouattara, Vice Ordförande


 

Tina Rosén © 2009