- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

www.themba.se                                Organisationsnummer: 802434-1631                               Bankgiro:  5623-8959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GAMBIA 

 

 

SUMMARY / HISTORIK

SAMO is a women cooperative in Soma located in the centre of the Gambia. The women became organised in 2002 when they assisted Jali Alagi Mbye in establishing a cultural centre in the village. The women are now in the process of starting income generating activities and asked Alagi to find an NGO in Sweden which could assist them. In 2005 the founding members of Themba had the first contacts with SAMO. To create income opportunities in the rural areas of Gambia is of utter importance in the struggle against prostitution and aids that often follow when women migrate to the urban areas in an attempt to find an income. Therefore, Themba is eager to find ways of assisting the women sustainably.

 

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

 

Under våren 2008 beviljades Themba 20000 kronor från Svenska Institutet för att genomföra en kontaktresa till Gambia. Erfarenheterna och slutsatserna från denna resa kan ni läsa om här nedan.

 

 

Vid årsmötet 1 februari 2009 fick vi en ny samordnare för vårt engagemang i Gambia. Caroline Tegnér är ursprungligen från Gambia och har bott i Sverige i 20 år. Tillsammans med sin arbetsgrupp kommer hon att arbeta vidare med att stödja kvinnorna i SAMO. Om ni vill arbeta med Caroline och Gambiagruppen kan ni kontakta info@themba.se så sätter vi er i kontakt med Caroline.

 

(Utdrag ur rapportering till Svenska Institutet.)

 

Syftet med kontaktresan
Syftet med resan var att undersöka förutsättningarna för ett samarbete mellan biståndsföreningen Themba och kvinnokooperativet SAMO i Gambia.

 

Samarbetsparter i samarbetslandet med kontaktperson

Huvudsamarbetsparter: Kvinnokooperativet SAMO; kontaktperson Kadyjatou Kuyateh, kaddyjatoujf7@yahoo.co.uk, +22-07704988.

 

Stödorganisationer: APGWA (Association for Promoting Girls' and Women's Advancement in The Gambia) Serekunda/Banjul; kontaktperson Binta Jammeh-Sidibe,

 

Maali Music School: Kontaktperson Alagi Mbye,

Alagi har utan ersättning upplåtit den tomt och de byggnader som kvinnorna använder sig av för sin verksamhet. Detta p.g.a. att han har rötter i Soma och ville stödja kvinnorna. Under besöket framkom att han gärna skulle överlåta tomten permanent mot en mindre kostnad. För att förvisso oss om att inte kvinnorna kommer att betala ”i onödan” kontaktades olika hövdingar i området som ställde sig mycket positiva till att överlåta mark utan ersättning till kvinnorna eftersom man betraktade samarbetet med Themba som seröst.

 

Den person som under resan fungerade som Thembas allt i allo var Famosa som är en lokal affärsman som tidigare bott i Sverige. Hans fru Flora arbetar som journalist på en statlig radiostation och har gått med på att vara mentor åt SAMOs koordinator Kadyjatou i hennes arbete för att bistå de många kvinnorna.

 

Aktiviteter som har genomförts inom ramen för kontaktresan

Under kontaktresan genomförde vi samtal, workshops och diskussioner med kvinnorna kring möjliga samarbetsområden. Dessa olika aktiviteter bedrevs växelvis i stormöten med 150 kvinnor närvarande och i mindre grupper, framför allt styrgruppen för Samo. Under två veckor bodde Thembas representant hos kvinnorna i Soma vilket gav en ökad förståelse för behoven och förutsättningarna.

 

Kvinnorna uttryckte önskemål om assistans på följande områden: 1) Ansluta ”kommunalt” vatten och el till sin workshop för att underlätta batiktillverkningen och annan självförsörjande verksamhet samt 2) Anlägga en skola i anslutning till workshopen för att underlätta för de cirka 500 barn som är anknutna till SAMO att tillgodogöra sig skolgången. I dagsläget tvingas barnen, oavsett ålder, att gå cirka 7 km till skolan och lika långt tillbaka. Dessa investeringar framhöll kvinnorna som mer eller mindre nödvändiga förutsättningar för att kunna komma igång med en fungerande inkomstgenerering.

 

För att på bästa sätt kunna bistå kvinnorna kontaktade vi genast APGWA (se ovan) för att kvinnorna skall kunna få det stöd som de behöver från lokala aktörer som både kan språket och som känner till förutsättningarna bättre än vad vi från Sverige någonsin kan göra. Dessutom får denna organisation generösa bidrag för ”women skills development” från tyska staten. APGWAs direktör, representanten från Themba, SAMOs koordinator samt Alagi Mbye från Maali Music School hade ett mycket bra möte där framför allt SAMOs koordinator fick mycket väl förklarat för sig vilka resurser och möjligheter det fanns hos APGWA. Hon fick också klart för sig vad SAMO behövde göra för att kunna få tillgång till detta stöd. Det första SAMO behövde göra var att formellt registrera föreningen. Mötet avslutades med att alla närvarande signerade ett ”agreement of understanding” i vilket alla organisationer kom överens om att arbeta för att stödja SAMO kvinnorna i sin strävan till självförsörjning.

 

Efter mötet med APGWA återvände vi till SAMO för att dela med oss av den nyförvärvade informationen och för att få mandat att registrera föreningen. Konstitutionen skrevs och alla nödvändiga handlingar samlades ihop. Till ansökan krävdes två referensbrev som intygade att SAMO existerar och arbetar för självförsörjande bland kvinnor i Soma. Då Themba lämnade Gambia skulle koordinatorn Kadyjatou arbeta vidare med att samla in dessa referenser så att registreringsanmälan kan bli komplett och inlämnad.

 

Resultatuppfyllelse i förhållande till syftet

Syftet med resan var att undersöka förutsättningarna för ett samarbete mellan Themba och SAMO. Då man frågar SAMO så är svaret på ett samarbete enkelt; Pengar till vatten, el och skola!

 

Dessa specifika projekt (vatten, el och skola) som SAMO efterfrågar finansiellt stöd till betraktar vi som grundinvesteringar som det kan vara svårt att hitta finansiering för lokalt innan de har etablerat en fungerande inkomstgenerering. Samtidigt ser vi det som väldigt svårt att genomföra några omfattande pengainsamlingar och transaktioner i nuläget eftersom det inte finns några tydliga rutiner i SAMO för att föra bok över de medlen som vi skickar. Likaså saknas kunskap om att formulera behoven och räkna på del- och totalkostnaderna för de olika projekten.

 

Themba ser det som absolut nödvändigt att utbilda Kadyjatou och helst ytterligare en person från SAMO i enkel bokföring, problemlösning och grundläggande projektbudgetering om Themba skall kunna fortsätta att stödja kooperativet. Under vårt besök fick vi en stark känsla av att man lade över hela SAMOs öde i våra händer och att man inväntade instruktioner från oss! Detta vill vi försöka undvika genom att istället så småningom lämna in en ansökan, till bland annat Svenska institutet och Forum Syd, i vilken vi kommer att söka finansiering för att bjuda hit Kadyjatou och den andra personen tillsammans med unga representanter från våra andra projekt under en två månader lång, utbildningsresa i problemlösning, projektkunskap och budgetarbete. Problemlösningsblocket i utbildning syftar till att träna representanterna från våra samarbetspartners att identifiera behov och söka lösningar på dem, däribland identifiera och nätverka med lokala organisationer och andra på plats tillgängliga resurser.  

 

Vi diskuterade denna möjlighet med Kadyjatou och SAMOs styrgrupp som betraktade ett dylikt agerande som en naturlig och logisk uppföljning av vår kontaktresa.

   

Redogörelse för hur jämställdhetsaspekten beaktats i kontaktresan

Mot bakgrund av att vår huvudsakliga kontakt i Gambia är ett kvinnokooperativ är jämställdhetsperspektivet en integrerad del. Männen fanns närvarande vid några av stormötena och såväl Themba som SAMOs styrgrupp betonade att samarbetet inte har till syfte att omintetgöra männen men däremot att bistå kvinnorna i sin strävan att öka sina egna möjligheter till att försörja sina familjer. Kvinnorna själva menade att det är viktigt att de är öppna om sina aktiviteter gentemot männen för att de inte skall bli misstänksamma och försöka förhindra deras medverkan i SAMO.

 

Vi har även diskuterat möjligheten att stödja några av kvinnorna med att ta körkort för att kunna skjutsa barnen till och från skolan som ett alternativ till att anlägga en helt ny skola. Dock, för detta krävs ju en cost-benefit analys som Kadyjatou och den andra personen skall kunna presentera efter att de har fått den tänkta utbildningen.

 

Vi har inte heller planerat att genomföra några regelrätta cirklar eller workshops kring kvinnors rättigheter då vi tror att lokala organisationer för kvinnlig frigörelse har mycket bättre förutsättningar för att framgångsrikt bedriva dylikt informationsarbete än vad vi har.

 

 

Redogörelse för hur kontaktresan bidragit till det övergripande målet för SI:s utvecklingssamarbete.

Resan i sig innebar att kvinnorna och deras strävan och kamp kom i fokus och fick uppmärksamhet. Uppmärksamheten kom från familjerna, grannarna, hövdingarna och lokala myndighetsrepresentanter som alla ville vara med och på olika sätt visa sin respekt. Att arbeta vidare med dialog, utbildning och stöd till ekonomisk självständighet i samarbete med kvinnorna kommer att ge dem en reell stärkt maktposition i såväl hemmen som i samhället lokalt där de lever.

 

 

Långsiktiga effekter av kontaktresan

Vi menar att det mest hållbara förhållningssätt som Themba kan inta är att hjälpa SAMO att dra nytta av befintliga organisationer, nätverk och resurser. Det SAMO saknar för tillfället är ett problemlösande förhållningssätt där man försöker se bortom hindren och finna vägar för att komma förbi dem. Nyckelpersonen i detta sammanhang är framför allt koordinatorn Kadyjatou. Hon är en ung kvinna som själv vuxit upp i kvinnokooperativet och som är fast besluten att göra allt för att stödja kvinnorna.  Samtidigt som hon försöker hjälpa kvinnorna arbetar hon heltid som sekreterare i ett aidsrelaterat projekt. Tidigare studerade hon även administration vid en privat yrkesskola men har tvingats avbryta efter en tredjedel p.g.a. brist på pengar.

 

Genom att stödja nyckelpersoner inom SAMO som t.ex. Kadyjatou med utbildning kommer vi kunna fortsätta att bistå kvinnorna med finansiella medel för grundinvesteringar och annat som inte finns att tillgå i Gambia. Att kvinnorna har drivkraften och viljan råder det för oss inget tvivel kring och med lite organisatorisk bildning tror vi att kvinnorna kommer kunna skapa sig en bättre tillvaro framför allt för sig själv och barnen.

 

Den största vinsten av resan och det vi tror kommer vara den mest betydelsefulla effekten är de kontakter som vi under kontaktresan lyckades etablera med APGWA samt att vi under resan påbörjade processen att registrera SAMO så att de kommer in i nätverken för kvinnors utveckling.

 

Total kostnad för kontaktresan: 25573 kronor.

Stöd från Svenska institutet: 20000 kronor.

Egeninsats: 5573 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

Tina Rosén © 2009